Semináře

Přejete si neustále zvyšovat výkonnost a úspěšnost Vaší firmy? Investujte do vzdělávání svých zaměstnanců! Na základě dlouholetých zkušeností našich poradců v oblasti vzdělávání nabízíme tvorbu a realizaci školicích programů. Naši lektoři disponují nejen odbornými znalostmi, ale i praktickými zkušenostmi z realizace projektů. Připravíme pro Vás semináře, školení a kurzy, které budou plně odpovídat Vašim specifickým potřebám a přáním. Nabízíme školení od řadových zaměstnanců až po střední a top management, odborná i všeobecná.

 

Soft skills

Asertivita

Cílem školení je seznámit uchazeče se základy asertivního jednání, a komunikace v různých situacích s nejčastěji používanými technikami, které budou procvičeny v rámci workshopu. 

Efektivní komunikace

Cílem školení je zlepšení efektivní komunikace v jejich verbálních a neverbálních formách, zlepšení projevu, argumentace a tvorby zpětné vazby. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zefektivnit komunikační dovednosti, eliminovat bariéry v komunikaci a prohloubit kultivovanost projevu a vystupování.  

Efektivní práce mistra

Cílem školení je zlepšení efektivní komunikace v jejich verbálních a neverbálních formách, zlepšení projevu, argumentace a tvorby zpětné vazby. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zefektivnit komunikační dovednosti, eliminovat bariéry v komunikaci a prohloubit kultivovanost projevu a vystupování.  

Relaxace

Cílem školení je seznámit uchazeče s důležitostí relaxace a jejího dopadu na lidský organismus, dále s jednotlivými druhy relaxace a také s používanými technikami, které budou procvičeny v rámci workshopu. 

Time management

Cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti vlastního řízení času. Školení je zaměřeno na jednotlivé metody a doporučení v oblasti efektivního využívání pracovní doby.

 

Obchod

Obchodní a prodejní dovednosti

Cílem školení je seznámit uchazeče s praktickými zkušenostmi z oblasti prodeje a obchodu. Na co si dát pozor při vyjednávání s klientem a uzavírání obchodu.  

Moderní marketing

Cílem školení je získání a prohloubení znalostí z oblasti marketingového řízení firmy na základě uplatnění marketingových strategií. Školení je dále zaměřeno na propagaci společnosti na internetu a uplatnění technik marketingového výzkumu.  

 

Personalistika

Motivační a odměňovací systémy

Cílem školení je optimalizovat systém odměňování a motivace zaměstnanců. Účastníci školení budou seznámeni s možnostmi odměňování a motivování zaměstnanců ve společnosti. 

 

PC dovednosti

Microsoft Excel

Cílem školení je prohloubit znalosti v programu MS Excel. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni kompletně ovládat tento program. 

Microsoft Word

Cílem školení je prohloubit znalosti v programu MS Word. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni kompletně ovládat tento program. 

Microsoft Outlook

Cílem školení je prohloubit znalosti v programu MS Outlook. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni kompletně ovládat tento program. 

Microsoft PowerPoint

Cílem školení je prohloubit znalosti v programu MS PowerPoint. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni kompletně ovládat tento program. 

 

Moderní řízení podniku

Balanced Scorecard

Cílem školení je představení moderního manažerského nástroje pro měření výkonnosti společnosti a uplatnění při jejím budoucím rozvoji. Nástroj BSC umožňuje propojit firemní strategii s operativními aktivitami na základě podrobného sledování.  

Procesní řízení

Pravidla tvorby procesního modelu. Uplatnění procesního řízení ve výrobní organizaci. Navázání na motivační systém. 

Projektové řízení

Cílem školení je seznámit účastníky s metodikou, která je používaná v projektovém řízení. Objasnit řízení projektů od první fáze do konečné fáze projektu. Seznámit s životním cyklem projektu. 

Finanční a výrobní controlling

Cílem školení je seznámit účastníky s nástrojem, který přispívá k zajištění dlouhodobé výkonnosti společnosti (controllingem). Controlling je nástroj, jehož využitím jsme schopni získat potřebné informace o stavu společnosti a jejím vývoji. Tento nástroj využívá jak ekonomická tak i neekonomická data. Díky těmto informacím jsme schopni ovlivnit a optimalizovat plánování, informační toky a kontrolu a tím minimalizovat rizika ve společnosti. 

Kalkulace výrobních nákladů

Cílem školení je seznámit účastníky se základním členěním nákladů, které je předpokladem pro jejich účinné řízení, a jejich alokací, která umožňuje řídit a kontrolovat hospodárnost podnikových procesů a podnikovou efektivnost. Účastník bude seznámen s tvorbou kalkulací, které se uplatňují při stanovení vnitropodnikových cen výkonů, sestavení rozpočtů středisek, ocenění výroby a dále slouží jako podklad pro tvorbu návrhu cen pro dodavatele i odběratele. Znalost tvorby kalkulací je důležitá pro všechny úrovně řízení. 

 

Výroba

Tvorba technologických postupů

Cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti tvorby technologických postupů na realizaci výroby. Školení je zaměřeno na metodu efektivní tvorby technologických postupů a správné tvorby dokumentace s tím související. 

Normování práce a měření využití pracovní doby

Cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti stanovení normy spotřeby času na realizaci výroby. Školení je zaměřeno jak na metodu chronometráže (měření času) tak i na metodu výpočtu (normativní tabulky). 

Počítačové řízení výroby

Cílem školení je seznámení účastníků se současnými požadavky na výrobní procesy a výrobní plánování. Dále se zaměříme na podmínky efektivního plánování. 

 

Logistika

Výrobní logistika I. - Skladové hospodářství

Cílem školení je seznámení účastníků kurzu s výrobní logistikou (skladové hospodářství). Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké jsou typy dopravních a manipulačních zařízení a jaké jsou samotné typy skladování. Účastníci kurzu budou schopni aplikovat získané znalosti do společnosti. 

Výrobní logistika II. - Analýza a řízení zásob

Cílem školení je seznámení účastníků kurzu s výrobní logistikou (analýza a řízení zásob). Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké jsou typy zásob, funkce zásob a v čem spočívá tzv. bod rozpojení. Dále se bude probírat problematika ABC a XYZ analýzy. Účastníci kurzu budou schopni aplikovat získané znalosti do společnosti. 

Výrobní logistika III. - Nákupní logistika

Cílem školení je seznámení účastníků kurzu s výrobní logistikou (nákupní logistika). Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké jsou procesy tvorby nákupní strategie a co znamená štíhlá logistika. Dále se bude probírat problematika hodnocení a výběru vhodného dodavatele. Účastníci kurzu budou schopni aplikovat získané znalosti do společnosti. 

 

Lean production

Štíhlá výroba

Cílem školení je seznámení se zásadami štíhlé výroby. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni snížit plýtvání a zvýšit efektivitu podniku.

Štíhlý podnik

Cílem školení je seznámení s metodou štíhlého podniku. Po absolvování kurzu budou účastníci znát stavební kameny štíhlého podniku proces řízení znalostí.

Metody zlepšování procesů

Cílem školení je seznámení s metodami zlepšování procesů. Po absolvování kurzu budou mít účastníci přehled o základních metodách zlepšování procesů.

Theory of constraints (TOC)

Cílem školení je proškolení zaměstnanců ve filosofii Teorie omezení. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vyhledat úzká místa v systému a maximálně tyto místa využít.

Metoda 5S

Cílem školení je zlepšení organizace a kvality pracovního prostředí. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvýšit svoji samostatnost na týmové práci a vedení lidí.

KANBAN

Cílem školení je přesně definovat dodavatelsko-odběratelské vztahy. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni snížit zásoby ve výrobě, zredukovat potřebu ploch a zvýšit ekonomičnost výroby.

KAIZEN

Cílem školení je obeznámení s metodou postupného zlepšování. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvýšit efektivitu práce a pracovní morálku.

Just in time (JIT)

Cílem školení je zlepšení načasování dodávky materiálu tak, aby na sebe jednotlivé výrobní etapy a operace navazovali s co nejnižší nutnou pojistnou zásobou. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zlepšit komunikaci ve vztahu Dodavatel-Odběratel.

POKA-YOKE

Cílem školení je obeznámení s technikou prevence proti chybám a jejich okamžitá detekce a náprava. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe předcházet pochybením na pracovišti a napravit je.

Single Minute Exchange of Die (SMED)

Cílem školení je obeznámení s technikou rychlé výměny nástrojů. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vyrábět na stejném zařízení různé produkty s kratším přípravným časem (seřizovací čas).

Total Productive Maintenance (TPM)

Cílem školení je seznámení s technikou totálně produktivní údržby. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe udržovat a kontrolovat stroje. Optimalizovat a řídit dobu nutnou na jejich údržbu, aby byl zajištěn jejich bezchybný chod.

Six Sigma

Cílem školení je seznámení účastníků školení s metodou Six Sigma a DMAIC. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni implementovat metodu Six Sigma do společnosti.

FMEA

Cílem školení je zlepšení identifikace druhů poruch procesů nebo výrobků a nalezení opatření k odstranění těchto potenciálních poruch. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe odhalit poruchy na výrobku nebo v procesu. Naučí se jak těmto poruchám předcházet (minimalizovat je).

Metoda DMAIC

Cílem školení je seznámení s metodou DMAIC. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zlepšovat procesy ve společnosti.

Value stream mapping (VSM)

Cílem školení je nalézt nové způsoby, jak lépe a efektivněji zajistit soubor funkcí, které plní výrobní proces. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe identifikovat možné příčiny zbytečného plýtvání a odstranit je.

Inovace

Cílem školení je seznámení absolventů s členěním a klasifikací inovací. Dále budou seznámeni se zdroji a postupy inovací Po absolvování kurzu budou účastníci schopni hodnotit efektivnost inovací.

Plýtvání MUDA

Cílem školení je seznámení absolventů kurzu s metodou MUDA. Účastnící pochopí, jak vzniká plýtvání v oblastech: doprava, zásoby, pohyb, prostoje, zmetky, nadprodukce, atd.

Metoda PDCA

Cílem školení je seznámení účastníků s metodou PDCA. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni odstraňovat problémy v každodenní práci. Tuto metodu budou schopni využít v realizační fázi projektu nebo při řešení jakéhokoli problému.

Modelování

Cílem školení je seznámení absolventů školení s tvorbou a typy modelů. Dále pochopí rozdíly mezi ekonomickými a matematickými modely a metody řešení problému. V neposlední řadě porozumí systémovému a procesnímu přístupu k analýze.

Procesní řízení v LEAN

Cílem školení je obeznámení s technikou procesního řízení. Po absolvování kurzu budou mít účastníci obecný přehled o procesech ve společnosti.

Průmyslové inženýrství

Cílem školení je seznámení absolventů kurzu se základními pojmy a metodami průmyslového inženýrství. Po absolvování kurzu budou účastníci vědět kdo je a čím se zabývá průmyslový inženýr.

Reengineering

Cílem školení je seznámení účastníků kurzu s metodou reengineeringu. Po absolvování kurzu budou účastníci znát rozdělení reengineeringu a využití v praxi. 

Ishikawa diagram

Cílem školení je seznámení s Ishikawa diagramem, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Ishikawa diagram je diagram příčin a následků.

.