EISOD X

Softwarový systém EISOD je tvořen následujícími moduly:

Ø   modul Správa dokumentace a záznamů – DMS

ü   komplexní řešení elektronické síťové správy a údržby dokumentace systémů managementu kvality – Document Management System (ISO 9001, 14001, 27001, OHSAS 18001, TS 16949, a další),

ü   díky bezlicenčnímu provozu systému EISOD může být zajištěna dostupnost dokumentace každému pracovníkovi společnosti, vždy a v platné formě,

ü   v jednotném workflow DMS je řízena jak tvorba, připomínkování a schvalování dokumentace, tak systém pravidelných revizí a archivace neplatných dokumentů. Díky tomu dochází k časové úspoře s osobním „hlídáním“ termínů revizí a minimalizuje se zatěžování pracovníky papírovými verzemi s nutností podpisu. Sníženo je rovněž riziko opomenutí pravidelné revize dokumentu nebo nesprávného uložení neplatného dokumentu.

Ø   modul ORYX QPM – procesní modelování a měření procesů

ü   tvorba komplexního procesního modelu firmy – procesní organizace, včetně metrik,

ü    integrace systémů managementu kvality a procesní organizace – nástroj řízení firmy.

Ø   modul Správa auditů, neshod, opatření

ü   správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů,

ü   řízení zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření,

ü   jednotná evidence zjištění, dostupnost všem zainteresovaným pracovníkům,

ü   odstranění rizika opomenutí některých kroků v procesech interní audity, řízení neshodné práce, nápravných a preventivních opatření.

Ø   modul Správa měřidel a zařízení

ü   správa, evidence měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy),

ü   díky značné míře customizace lze řídit libovolné periodické kontroly, revize, ověření, apod.,

ü   elektronizace dokumentace snižuje čas na efektivní správu systému,

ü   elektronická správa minimalizuje riziko překročení určeného intervalu kontroly/kalibrace/ověření včasným upozorněním na blížící se konec platnosti termínu.

Ø   modul Projektové řízení (partnerské řešení)

ü   správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí

ü   manažerské reporty pro projektové manažery a vedení společnosti

Ø   modul Systémová parametrizace – customizace

uživatelské nastavení a přizpůsobení celého systému EISOD konkrétním požadavkům a potřebám konkrétní společnosti.